Zgjedhja e kryetares/kryetarit të komunës bëhet në territorin e një komune, gjegjësisht në territorin e qytetit të Shkupit, sipas parimit të shumicës. Parimi i shumicës nënkupton se kandidati që do të fitojë më së shumti vota, fiton mandatin zgjedhor.

Të drejtë vote kanë të gjithë qytetaret dhe qytetarët e moshës madhore me aftësi veprimi, që jetojnë në territorin e asaj komune dhe të cilët janë të regjistruar në listën zgjedhore. Votuesi nga emrat e shënuar në fletëvotim, zgjedh një kandidat nga kandidatët e çertifikuar për kryetare/kryetar komune.

Zgjedhjet për kryetare/kryetar komune mund të kenë një ose dy rrethe (cikle) votimi. Nëse në rrethin e parë të votimit, në zgjedhje kanë dalur një e treta e votuesve të regjistruar në listën zgjedhore për komunën përkatëse, për kryetare/kryetar komune zgjidhet ai/ajo kandidat/e që ka fituar më së shumti vota. Atëherë votimi në këtë komunë përfundon dhe nuk organizohet rreth i dytë. Në ato komuna ku në rrethin e parë të votimit në zgjedhje kanë dalur më pak se një e treta e votuesve të regjistruar në listën zgjedhore, organizohet rreth i dytë dhe të gjitha procedurat zgjedhore përsëriten.

Rrethi i dytë mbahet në afat prej 14 ditësh nga dita e përfundimit të rrethit të parë. Në rrethin e dytë zgjedhet ndërmjet dy kandidatëve të cilët në rrethin e parë kanë marrë më së shumti vota. Emrat e kandidatëve tjerë që kanë qenë në listën e parë, e që kanë marrë më pak vota, nuk do të jenë më në fletëvotim. Zgjedhet ai kandidat që në rrethin e dytë ka fituar numër më të madh të votave.

Nëse edhe në rrethin e dytë për çfarëdo arsye nuk zgjedhet kryetare/kryetar komune, Qeveria emëron ushtrues/e detyre që do të kryejë kompetencat e kryetares/kryetarit të komunës, derisa në atë komunë sërish të shpallen zgjedhje dhe të organizohen përsëri zgjedhje për kryetare/kryetar komune.