EVN Maqedoni ka vendosur në funksion impiantin e ri fotovoltaik në Probishtip me fuqi të instaluar prej 11MWp. Me këtë, kompania rrit portfolion e prodhimit nga impiante fotovoltaike të realizuara në vend në 20MWp. Prodhimi vjetor i planifikuar i impiantit të ri fotovoltaik është 16 GWh që nënkupton furnizim me energji elektrike të 4 000 amvisërive në vit.

Në eventin për shënimin e fillimit me punë të impiantit fotovoltaik në Probishtip, ishin prezent Bordi Drejtues i EVN Maqedoni në krye me z. Vollfgang Maier, i cili deklaroi se me këtë investim kompania afrohet edhe një hap më afër qëllimit të saj strategjik për 60 MWp fuqi të instaluar deri në vitin 2030 nga burime të ripërtëritshme të energjisë.

Impianti i ri fotovoltaik “Probishtip” ndodhet në afërsi të fshatit Buçishte, komuna e Probishtipit. Është i ndërtuar si kompleks i 3 impianteve me fuqi të veçanta prej 450kWp, 950kWp и 9500kWp. Gjithsej janë instaluar 20148 panele bifaciale, çdonjëra me fuqi të instaluar prej 535 Wp, si dhe 42 invertorë me fuqi të veçantë prej 250kW. Lidhet në rrjetin distributiv përmes 6 trafostacioneve të shpërndara.

Në funksion është edhe impianti i ri fotovoltaik në Shtip me kapacitet prej 4 MWp. Me kapacitetet ekzistuese do të reduktohen 138t CO2 gjatë prodhimit të energjisë elekrike, që dukshëm do të kontribuojë në ruajtjen e mjedisit jetësor.
Investimi në burime të ripërtëritshme të energjisë elektrike do të vazhdojë edhe në vitin 2024, në rrethin e Kumanovës 10MWp të reja, si dhe në rrethin e Prilepit 3,3 MWp.