Në një raport të fundit të publikuar nga Bankës Popullore, shënohet një rritje vjetore prej 29% në kreditë e gjelbra për vitin 2023. Këto kredi janë të dedikuara për projekte që inkurajojnë zhvillimin e qëndrueshëm dhe kontribuojnë në mbrojtjen e mjedisit.

Nga të dhënat e publikuara, vërehet se rritja tremujore e kreditës gjelbër për katër çetvjeçarin e fundit është 5%, duke e bërë një përqindje të impresionueshme vjetore prej 29.1%. Në krahasim me vitin 2019, fillimi i mbledhjes së të dhënave, kreditë gjelbra janë rritur me 2.8 herë.

Pretendimet bankare bazuar në kreditë e gjelbra janë rritur në 19,863 milionë denarë në fund të vitit 2023, krahasuar me 7,176 milionë denarë në fund të vitit 2019. Kjo rritje është kryesisht rezultat i kredive të marra nga kompanitë, ndërsa bankat e mëdha japin pjesën më të madhe të kredive të gjelbra.

Në raportin e Bankës Popullore, tregohet se edhe përqindja e kreditës gjelbra në totalin e kredive është në rritje, duke u ngritur nga 2.2% në 4.5% nga fundi i vitit 2019 deri në vitin 2023. Kjo tregon një përkushtim të shtuar drejt financimit të projekteve të qëndrueshme dhe mjedisore.

Banka Popullore është në përpjekur për të rritur ndërgjegjësimin për ndryshimet klimatike dhe për të kontribuar në një ekonomi të gjelbër të qëndrueshme. Përmes masave monetare dhe aktiviteteve të ndryshme, banka po përpiqet të nxisë financimin e projekteve të gjelbra. Planifikimi i aktiviteteve për menaxhimin e rreziqeve të lidhura me klimën për periudhën 2023-2025, si dhe përmirësimi i disponueshmërisë së të dhënave për ndryshimet klimatike, janë disa nga hapat që po ndërmerren nga banka. Po ashtu, është në proces izolimi i një portofoli të letrave me vlerë në rezervat valutore për të adresuar nevojat e financimit të projekteve të gjelbra.