Shoqata maqedonase “Ilinden”-Tiranë më 31.01.2023 dërgoi kërkesë me nr. 953/2023 pranë Komitetit për Pakicat Kombëtare për vendosjen e tabelës shumë gjuhshe në Komitetin për Pakicat Kombëtare, dhe më 10.02.2023 Komitetin për Pakicat Kombëtare ktheu përgjigje me nr. 38 që kërkesa do të meret parasysh dhe kaluan më shume se një vit dhe tabela nuk është vendosur.

Tabela shumë gjuhshe janë vendosur shumë kohë më parë në institucionin e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Avokati i Popullit. Shoqata maqedonase “Ilinden”-Tiranë i ka përshëndetur këto institucionin kur bënë vendosjen e tavelave të tyre në gjuhet e pakicave kombëtar. Shoqata maqedonase “Ilinden”-Tiranë kërkon nga Komitetit për Pakicat Kombëtare të vendosë tabelë shumë gjuhshe si ka bërë institucioni i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Avokatin e Popullit.

Shoqata maqedonase “Ilinden”-Tiranë, Kryetar Nikolla Gjurgjaj