Mësimi online ka sjell mjaft sfida për të gjithë, por ShMP “Jahja Kemal” si gjithmonë mëson nga sfidat. Në datë 21 Nëntor, ish-nxënësit e ShMP “Jahja Kemal” që tani studiojnë ne disa nga universitetet botërore debatuan temën ” Sistemi aktual edukativo-arsimor duhet të reformohet”.

Qëllimi i këtij eventi ishte nxjerrja në pah e avantazheve dhe disa avantazheve të sistemit aktual edukativo-arsimor, si dhe rëndesia e ideve dhe mënyrat se si ne mund ti shprehim ato.

Më poshtë janë emrat e ish-nxënësve të ShMP “Jahja Kemal” dhe studentëve aktualë të universiteteve të shquara që morën pjesë në debat.