Komisioni kuvendar për financim dhe buxhet si komision amë sot e miratoi plotësimin e Ligjit për mbështetje financiare të shumë kategorive të qytetarëve me të cilën kryhet vazhdimi i afatit për shfrytëzimin e mjeteve deri më 31 mars të këtij viti. Vendimi i propozuar ligjor është në lexim të parë.

Zëvendësministri i Financave Dimitar Kovaçevski para deputetëve elaboroi se vazhdimi i afati bëhet në mënyrë që të gjitha kategoritë e qytetarëve të përfshirë me ligjin ta realizojnë të drejtën e tyre të mbështetjes financiare.

“Duke marrë parasysh se ligji është parashikuar që mbështetje financiare të marrin disa kategori personash të cilët, sipas vlerësimeve fillestare arritën në rreth 245,500 qytetarë, dhe afatet për dorëzimin e listave të përdoruesve ishin jashtëzakonisht të shkurtra, ai u vonua me paraqitjen, përgatitjen dhe publikimin e lista përfundimtare e klientëve në banka. Për shkak të afatit të shkurtër të zbatimit, rreth 22 mijë qytetarë që morën mbështetje financiare, por nuk azhurnuan të dhënat e tyre në banka dhe 2132 qytetarë ankesat e të cilëve u pranuan, por nuk ushtruan të drejtën për këtë mbështetje financiare, propozohet të zgjatet Afati i fundit për përdorim. mbi fondet deri më 31.03.2021”, shpjegoi Kovaçevski.

Ligji është pjesë e pakos së katërt të masave anti-krizë të miratuar nga qeveria për të ndihmuar qytetarët dhe ekonominë të dalin nga kriza e shkaktuar nga pandemia e Covid-19. Mbështetja financiare e siguruar për qytetarët ka për qëllim blerjen e produkteve maqedonase. Sipas Ligjit, mbështetja financiare duhet t’u sigurohet qytetarëve me të ardhura të ulëta, përfituesve të pensioneve, përfituesve të së drejtës së sigurimeve shoqërore për të moshuarit, të rinjve, prindërve të vetëm, jetimëve dhe kujdesit prindëror, artistëve dhe personave të tjerë të angazhuar në veprimtari kulturore dhe artistë të estradës.

Komisioni sot e shqyrtoi edhe Raportin vjetor për auditimet e kryera dhe mbi funksionimin e Zyrës së Auditimit të Shtetit për vitin 2019, sipas të cilit auditimi është kryer në 174 subjekte dhe janë përgatitur 90 raporte të auditimit. Auditimet mbuluan gjithsej 247 miliardë e 997 milion denarë të të ardhurave publike dhe 161 miliardë e 586 milion denarë të shpenzimeve.

Lidhur me rekomandimet, drejtori i Entit për revizion Maksim Acevski informoi se sipas programit vjetor të punës 2018-2019, janë dhënë gjithsej 1030 rekomandime, dhe veprimi sipas rekomandimeve është rreth 76.6 përqind.

Në seancën e sotme, u pranua Programi Afatmesëm për formimin, ruajtjen, ripërtëritjen dhe përdorimin e rezervave të mallrave për periudhën 2021-2025.