Bashkia e Shkupit informon se ka shpallur thirrjen publike për subvencionimin e qytetarëve për blerjen e kondicionerëve inverter me efikasitet të lartë për ngrohje për vitin 2022, dhe qytetarët mund të aplikojnë online.

Në Thirrjen publike mund të aplikojnë personat të cilët kanë blerë kondicionerë inverter duke filluar nga data 01.01.2022 dhe janë banorë të qytetit të Shkupit (komunat Gazi Babë, Aerodrom, Kisela Voda, Karposh, Çair, Shuto Orizare, Qendër, Gjorçe Petrov, Butel dhe Saraj) dhe të cilët plotësojnë kushtet e parashikuara. Thirrja do të jetë e hapur deri më datë 01.11.2022 ose deri në ditën e shterimi të mjeteve. Thirrja publike do të realizohet sipas renditjes së aplikimit, gjegjësisht sipas datës dhe orës së aplikimit dhe pas dërgimit të konfirmimit për stufën e dorëzuar.

“Sipas kushteve të Thirrjes publike, për të përfituar subvencione për inverterë, qytetarët do të duhet të dorëzojnë vullnetarisht dhe pa pagesë stufat ekzistuese për dru, thëngjill, naftë apo naftë. Mjetet që do të subvencionojë Qyteti i Shkupit janë në shumën neto jo më shumë se 62.000 denarë”.

“Në Thirrjen Publike nuk kanë të drejtë të marrin pjesë banorët (amvisëritë) që kanë objekt banimi me ngrohje qendrore, pavarësisht nëse e përdorin atë, si dhe personat që kanë marrë më parë subvencione për blerjen e stufave me pelet apo inverter”, thonë nga Bashkia e Shkupit.

Në Buxhetin e Bashkisë së Shkupit për vitin 2022 janë parashikuar 24 milionë denarë për këtë qëllim.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim online gjendet në ueb-faqen e Bashkisë së Shkupit www.skopje.gov.mk, kurse aplikimi bëhet nëpërmjet platformës – uslugi.skopje.gov.mk